Bases de participació del XVIII Concurs de Teatre Amateur

BASES DE PARTICIPACIÓ

1.- Podran prendre part en aquest Concurs tots els grups els components del qual, inclòs el seu director, siguin amateurs.

 • Per inscriure-s’hi cal omplir la butlleta adjunta i trametre-la a l’entitat organitzadora. El termini d’inscripció és el 30 de Juny de 2022.
 • A més de la butlleta, cal trametre fotografies del muntatge així com una còpia enregistrada d’una de les representacions, o bé un exemplar del text de l’espectacle, dossier, etc., per tal que la comissió de selecció pugui acurar la seva feina. En cas que no sigui possible enviar el material sol·licitat caldria indicar una data de representació a la qual pugui assistir l’organització per tal de valorar la tasca del grup aspirant.
 • L’espectacle a representar ha de tenir una durada mínima de 90 minuts i no s’ha d’haver representat al municipi en els darrers quatre anys. Les obres hauran de tenir permís de representació de la S.G.A.E. o similar.

2. El Concurs es durà a terme durant els mesos d’octubre de 2022 a març de 2023, ambdós inclosos, i les representacions tindran lloc en el Teatre Auditori Municipal Narcís Masferrer de Sant Feliu de Guíxols, els diumenges a les 18 hores. Complint tots els protocols de seguretat.

3. La comissió organitzadora ha fixat un màxim de 95 € en concepte de drets d’autor. Si la tarifa més IVA de S.G.A.E. sobrepassés aquest límit, la diferència anirà a càrrec del grup participant.

4. Les despeses d’escenografia, vestuari, utillatge i altres elements del muntatge de les obres van a càrrec de cada grup. No obstant això, la comissió organitzadora resta a la disposició dels participants per tal de resoldre qualsevol problema que se li pogués plantejar al respecte.

 • Cada grup participant rebrà la quantitat de 600€ (sis-cents euros) en concepte de despeses del muntatge. Aquesta quantitat s’entendrà que és amb IVA inclòs, en tots aquells casos en què el grup participant hagi de repercutir l’IVA. Tanmateix es fa constar que no s’admetran factures amb retencions d’IRPF, donat el caràcter jurídic/fiscal de l’entitat organitzadora.
 • Per tal de poder assegurar l’execució d’aquest Concurs, s’ha fixat un dipòsit de 100 € que s’hauran de fer efectius en el moment de la confirmació i acceptació de la data d’actuació, mitjançant xec bancari o transferència a nom de l’Agrupació Teatral Benet Escriba, que serà retornat al grup participant el dia de la cloenda i lliurament de premis.

5. Abans de finalitzar el mes d’agost 2022, s’avisarà als grups seleccionats i s’establiran les dates
d’actuació. Per tal d’agilitzar-ho caldria que ens assenyaléssiu dues de les que donem a
continuació: Octubre 16 i 30, Novembre 20, Desembre 11, Gener 15 i 29, Febrer 12 i 26, Març 12
i 26.

6. L’escenari, al qual tindran accés únicament les persones autoritzades i identificades pel grup participant, estarà a disposició del grup el mateix diumenge, (dia de l’actuació), al matí, a partir de les 10 hores aprox., per tal d’efectuar el muntatge de l’obra. El muntatge ha d’estar acabat una hora abans de l’hora anunciada per tal de poder obrir la sala al públic. Si fos necessari disposar de més temps caldrà comunicar-ho anticipadament a l’organització.

7. El Jurat qualificador estarà format per diverses persones que, a parer de la Comissió Organitzadora, tinguin un criteri solvent per tal d’emetre un veredicte just. El resultat del veredicte del Jurat serà inapel·lable. Qualsevol contingència no prevista en aquestes Bases serà resolta per la Comissió Organitzadora, sense dret a reclamació.

8. En el Concurs es concediran els Premis següents:

PREMIS INDIVIDUALS: trofeus als tres primers classificats en cadascun dels apartats que segueixen:

 • Al millor director
 • A la millor actriu en paper principal
 • A la millor actriu en paper de repartiment
 • Al millor actor en paper principal
 • Al millor actor en paper de repartiment

UN PREMI “RICARD PELLÓ” a la millor dicció i vocalització.

PREMIS DE GRUP:

 • Trofeu a la millor escenografia
 • Trofeu a les tres primeres companyies classificades
 • Trofeu a la millor Votació Popular, tres primeres classificades

9. El públic accedirà al Teatre Auditori previ pagament de l’entrada. Cada grup, però, rebrà cinc invitacions vàlides el dia de la seva representació, sense dret a vot.

10. Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases serà resolta per la comissió organitzadora.

11. El fet de signar i lliurar la butlleta d’inscripció a l’entitat organitzadora, suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Nota: La inscripció, juntament amb la documentació aportada, s’haurà de trametre a:

AGRUPACIÓ TEATRAL BENET ESCRIBA

Apartat de correus 58

17220 SANT FELIU DE GUÍXOLS (Girona)

Telèfons : 972 32 28 40 / 659 027 889

E-mails : atbenetescriba@gmail.com / rdescayre@gmail.com


%d bloggers like this: